facebook linkedin twitter  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Stiri juridice

 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE PFA CU DOAR 250 LEI!

  Read more...  
 • Cat Costa Infiintarea unei Firme in 2015?

  Aceasta intrebare este adresata de fiecare client care doreste infiintarea unei firme la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

  Read more...  
 • Portalul infiintare-firma-registru.ro lanseaza campania INFIINTARE FIRMA CU DOAR 300 LEI

  Read more...  
 • Legea nr. 202/2012 - aprobarea OUG nr. 24/2012 privind modificarea si completarea Codului fiscal

  7 Noiembrie 2012

  Read more...  
 • Modificarea legii societatilor comerciale

  Va prezentam Articolul 237 din Legea 31/1990 - legea societatilor comerciale, asa cum acesta a fost modificat de Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 37/2011.

  Read more...  
 • Prima Casa – masuri si norme modificate – OUG 60/2009 si HG 717/2009
  In M. Of. 878/2012 a fost publicata OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“,
In M. Of. 878/2012 a fost publicata OUG 94/2012 pentru completarea art. 1 din OUG 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“, iar in M.Of. 880/2012 a fost publicata HG 1286/2012 pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la HG 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“.
“OUG 60/2008 ….Art. 1 (1) Se aproba programul „Prima casa”, denumit in continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiect facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat. Locuintele pot fi construite de beneficiarii care detin in proprietate terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta sau prin asociatii fara personalitate juridica, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele. (11) Prin locuinta in sensul programului «Prima casa» se intelege orice imobil cu destinatia de locuinta, alcatuit din una sau mai multe camere de locuit, cu terenul, caile de acces, anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile, aferente acesteia, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. (2) Beneficiarul Programului este persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobândita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobândita prin orice alt mod decât prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 m2; b) achizitioneaza sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului; c) are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul. (3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia sau construirea unei locuinte in cadrul Programului. (31) Finantatorii pot opta pentru reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garantiilor acordate in cadrul Programului, in conditiile impartirii proportionale a riscurilor si a pierderilor intre statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice prin Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N., si finantator. Prevederile prezentului alineat sunt aplicabile numai raporturilor juridice dintre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N. si finantatori. (32) In limita plafonului alocat si utilizat, finantatorii eligibili din cadrul Programului au dreptul sa transfere portofoliul de credite acordate catre alti finantatori eligibili din cadrul Programului, fara a afecta drepturile si obligatiile beneficiarilor din contractele in curs de derulare, cu conditia notificarii beneficiarilor. Contractele de garantare aferente creditelor cedate ramân valabile fara indeplinirea altor formalitati. Conditiile privind transferul, precum si orice aspecte procedurale se stabilesc prin norme aprobate prin hotarâre a Guvernului.
(4) Contractele prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii acorda garantiile prevazute la alin. (3) constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.
(5) Plafonul anual al garantiilor care pot fi emise potrivit alin. (3), conditiile de acordare a acestora si de eligibilitate a bancilor si a persoanelor fizice beneficiare ale programului „Prima casa“, precum si regulile de gestionare a garantiilor se stabilesc prin norme aprobate prin hotarâre a Guvernului, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
(6) Intre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii se incheie o conventie prin care se stabilesc drepturile si obligatiile partilor in derularea programului „Prima casa“.
(7) In baza contractului de garantare, asupra imobilelor achizitionate in cadrul Programului se instituie in favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pâna la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pâna la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre finantator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N., in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul prevazut la art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului român.
(71)In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuinta in cadrul Programului, precum si asupra locuintei viitoare si a celei construite de beneficiarul individual se instituie un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare pâna la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.
(72)In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele in cadrul Programului, precum si asupra locuintelor viitoare si a celor construite prin asociatii fara personalitate juridica se instituie un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, pâna la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului, cu exceptia instrainarii cotei-parti de teren aferente fiecarei locuinte construite catre oricare dintre membrii asociatiei, pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a locuintei si a terenului cu orice alte sarcini.
(73) Prevederile art. 1775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuinte in cadrul Programului. Ipoteca instituita in conditiile alin. (71), respectiv alin. (72) asupra locuintei, respectiv asupra locuintelor viitoare se intabuleaza dupa ce in prealabil a fost notata autorizatia de construire in cartea funciara.
(74)Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (71) si (72), finantatorul este abilitat sa isi exprime acordul pentru preluarea finantarii garantate si a locuintei/locuintei viitoare de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul Programului si/sau alte persoane stabilite in normele de implementare aprobate prin hotarâre a Guvernului.
(75)Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (71) si (72), prevederile legislatiei in domeniul gazelor naturale si in domeniul energiei electrice, referitoare la constituirea si exercitarea drepturilor de uz si servitute, precum si a oricaror alte servituti de interes public, se aplica in mod corespunzator.
(76)Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (71) si (72), Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, proportional cu procentul de garantare, isi pot exprima acordul cu privire la novarea obiectului garantiei, in cazul in care locuinta achizitionata initial in cadrul Programului este improprie cerintelor de locuit ale unei persoane sau familii datorita unor vicii ascunse ori provocarii unor daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei, cu respectarea normelor de implementare ce vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului si cu conditia ca valoarea noii locuinte dobândite de catre beneficiar, astfel cum a fost evaluata in conditiile legii, sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului.
(77)In cazul rezolutiunii in conditiile legii a contractului de vânzare-cumparare a locuintelor achizitionate, ca efect al garantiei contra viciilor ascunse ale bunului vândut, beneficiarul poate achizitiona o a doua locuinta in cadrul Programului, cu conditia stingerii creditului contractat initial in cadrul Programului.
(78)In cazul provocarii unor daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei, beneficiarul va putea achizitiona o a doua locuinta in cadrul Programului, cu conditia stingerii creditului contractat initial in cadrul Programului. Prin locuinta improprie utilizarii in sensul Programului se intelege locuinta afectata de daune constatate si evaluate la o valoare de cel putin 50% din valoarea creditului acordat initial.
(79)In situatia prevazuta la alin. (78), daca beneficiarul solicita continuarea contractului de credit, cu novarea obiectului garantiei, potrivit alin. (76), Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, in calitate de cesionari/beneficiari ai drepturilor de despagubire provenite din polita de asigurare a locuintei devenite improprie utilizarii, isi pot exprima acordul cu privire la cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despagubire de catre asigurator, in vederea achizitionarii unei noi locuinte in cadrul Programului. Valoarea noii locuinte dobândite de catre beneficiar, astfel cum a fost evaluata in conditiile legii, trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului.
(710)In baza contractului de garantare novat, se radiaza ipoteca in favoarea statului si a finantatorului, privilegiul finantatorului, precum si interdictiile de instrainare si grevare cu sarcini instituite conform alin. (7) asupra imobilului achizitionat initial in cadrul Programului, iar asupra imobilului dobândit ulterior, prin efectul novatiei prevazute la alin. (76), se instituie in favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pâna la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pâna la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre finantator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. – I.F.N., in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara ipoteca legala conform dispozitiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului român.
(711)Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (71) si (72), Ministerul Finantelor Publice si finantatorul, proportional cu procentul de garantare, isi pot exprima acordul cu privire la lucrarile de interventie si/sau extindere, pentru care este necesara emiterea autorizatiei de construire, privind imobilul ipotecat, incluzând spre exemplificare, dar fara a se limita la acestea, dezmembrari, extinderi, modificari structurale, modificari ale destinatiei partilor comune, precum si orice alte modificari care, desi nu necesita obtinerea unei autorizatii de construire, se inscriu in cartea funciara. Beneficiarii Programului au obligatia de a efectua orice lucrare de interventie si/sau extindere in conditiile legii si de a efectua inregistrarile corespunzatoare in cartea funciara si sub conditia extinderii ipotecii asupra amelioratiunilor efectuate, ulterior instituirii ipotecilor.
(712)In cazul rambursarii anticipate a finantarii inainte de expirarea termenului de 5 ani, interdictiile de instrainare prevazute la alin. (7), (71), (72) si (710) se radiaza in conditiile legii.
(8) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul Programului sunt asimilate creantelor bugetare a caror recuperare prin executare silita se efectueaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.“
(81) Dispozitiile art. 154 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cazul executarii silite pentru stingerea creantelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garantiilor emise in numele si in contul statului in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia sau construirea unei locuinte in cadrul Programului.
(9) Valorificarea bunului care face obiectul contractului de garantie, in cadrul procedurii de executare silita prevazute la alin. (8), se efectueaza de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
(10) Sumele incasate potrivit prevederilor alin. (9), (102) si (103) sunt venituri ale bugetului de stat, proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (3) si (31).
(101) Prevederile alin. (8), (81) si (9) se aplica si in cazul in care asupra bunurilor imobile achizitionate prin Program este instituita ipoteca de rang I proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (31), atât in favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cât si a finantatorului.
(102) Prin exceptie de la prevederile art. 171 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele incasate potrivit alin. (101) se distribuie proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit alin. (31), dupa deducerea cheltuielilor de orice fel, facute de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie.
(103)Daca creanta statului nu a fost acoperita integral, fie ca urmare a distribuirii pretului potrivit alin. (102), fie in cazul in care bunul nu a putut fi valorificat potrivit legii, atunci, in scopul realizarii integrale a creantei, organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala iau masuri de executare silita exclusiv pentru creanta bugetara in conditiile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(11) Abrogat.
modificat de
Ordonanta de urgenta nr. 94/2012 - pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“ si adoptarea unor masuri in vederea imbunatatirii conditiilor de derulare a programului „Prima casa“ din 18 decembrie 2012, M. Of. 878/2012;
Ordonanta de urgenta nr. 33/2011 – pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“, precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului „Prima casa“ din 30 martie 2011, M. Of. 235/2011;
Ordonanta de urgenta nr. 30/2010 – pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“ din 31 martie 2010, M. Of. 243/2010;
Lege nr. 368/2009 – pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa“ din 26 noiembrie 2009, M. Of. 816/2009;
“HG 717/2009 ….. Norme ….Art. 3
(1) Sursa de plata a garantiilor emise in numele si in contul statului este bugetul de stat.
(2) Pentru anul 2009, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro.
(21) Pentru achizitionarea locuintelor pentru care au fost incheiate sau vor fi incheiate antecontracte de vânzare-cumparare in forma autentica sau sub semnatura privata cu data certa pâna la 15 februarie 2010 inclusiv, pot fi emise garantii in conditiile normelor de implementare a programului „Prima casa” in vigoare, cu incadrarea in limita diferentei ramase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009. Darea de data certa se face potrivit legii.
(22) Pentru anul 2010, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, este de 700 milioane euro.
(3) Sumele necesare acordarii garantiilor in temeiul promisiunilor de garantare emise de FNGCIMM, in numele si in contul statului, potrivit cap. VI, se asigura potrivit prevederilor alin. (21), pâna la expirarea termenului de valabilitate prevazut la art. 5 lit. p).
(4) Pentru anul 2011 plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 200 milioane euro, din diferenta neutilizata din plafoanele alocate pentru anii 2009 si 2010.
(5) In termenul prevazut la art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa”, precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului „Prima casa”, finantatorii pot depune la FNGCIMM si Ministerul Finantelor Publice optiunea privind reutilizarea plafonului.
(6) Pentru anul 2012, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 200 milioane euro. Garantiile se acorda in baza protocoalelor incheiate de finantatori cu FNGCIMM, in conditiile impartirii in mod egal a riscurilor si a pierderilor intre statul român, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, prin FNGCIMM, si finantatori.
(7) Pentru finantarile garantate acordate din plafonul prevazut la alin. (6), finantatorii pot modifica nivelul costurilor totale si pot adauga variantele de creditare atât in lei, cât si in euro la ofertele comunicate in aplicarea prevederilor art. VII alin. (1) din Hotarârea Guvernului nr. 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casa», cu conditia incadrarii in limitele prevazute la art. 2 lit. b) si la art. 21lit. b) din anexa nr. 2 si cu instiintarea prealabila a FNGCIMM si a Ministerului Finantelor Publice.
(8) Finantatorii au obligatia de a notifica FNGCIMM si Ministerul Finantelor Publice cu privire la intentia de a solicita alocarea de sume din plafonul prevazut la alin. (6) cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data la care estimeaza ca vor acorda garantii pâna la limita plafonului reutilizat stabilit prin protocoalele incheiate in conditiile art. II alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa”, precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului „Prima casa”, aprobata prin Legea nr. 171/2011, respectiv sumele alocate in conditiile alin. (7).
(9) In termen de 10 zile calendaristice de la data primirii notificarii prevazute la alin. (8), FNGCIMM solicita acordul Ministerului Finantelor Publice privind alocarea de sume din plafonul prevazut la alin. (6) catre finantator.
(10) Sumele din plafonul prevazut la alin. (6) se aloca de catre FNGCIMM, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, finantatorilor care au utilizat integral plafonul reutilizat in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011, aprobata prin Legea nr. 171/2011, si sumele alocate potrivit alin. (7), dupa caz, in functie de ponderea garantiilor acordate de finantator in totalul garantiilor acordate in conditiile impartirii riscului si de intervalul ramas pâna la sfârsitul anului 2012.
(11) Dispozitiile art. VII alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 119/2010 se aplica in mod corespunzator plafonului alocat in conditiile alin. (6).
(12) Pentru anul 2013 se aloca un plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, de 200 milioane euro.
(13) In anul 2013 se pot emite garantii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului „Prima casa”, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in limita diferentei ramase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2012 si a plafonului alocat potrivit alin. (12). Suma reprezentând diferenta ramasa neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2012 se publica pe site-ul FNGCIMM si pe cel al Ministerului Finantelor Publice pâna la data de 15 ianuarie 2013.
(14) Pentru efectuarea alocarilor si realocarilor din plafonul alocat pentru anul 2012 intre finantatorii care au incheiat protocoale cu FNGCIMM, in limita diferentei nealocate in conditiile alin. (10) pâna la data de 31 decembrie 2012, prevederile alin. (7)–(11) se aplica in mod corespunzator.
(15) Finantatorii care au beneficiat de alocari din plafonul aferent anului 2012 in conditiile alin. (10) sunt autorizati sa utilizeze integral si cu prioritate fata de plafonul prevazut la alin. (12) diferentele din sumele alocate si neangajate pâna la data de 31 decembrie 2012, in cursul anului 2013.
modificat de
Hotarâre nr. 1286/2012 - pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“ din 18 decembrie 2012, M. Of. 880/2012;
Hotarâre nr. 1040/2012 – pentru modificarea art. 3 alin. (7) din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“ din 24 octombrie 2012, M. Of. 738/2012;
Hotarâre nr. 577/2012 – pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“ din 6 iunie 2012, M. Of. 385/2012;
Hotarâre nr. 404/2011 – pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“ din 20 aprilie 2011, M. Of. 286/2011;
Hotarâre nr. 40/2011 – pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“ din 19 ianuarie 2011, M. Of. 59/2011;
Hotarâre nr. 119/2010 – pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“ din 17 februarie 2010, M. Of. 117/2010;
Hotarâre nr. 29/2010 – pentru modificarea si completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casa“ din 6 ianuarie 2010, M. Of. 23/2010;
Sursa www.legalis.ro